Info

Kalastuksen innovaatio-ohjelman tavoitteena on kotimaisen kalan arvon lisääminen erityisesti kehittämällä uusia korkean lisäarvon tuotteita. Erityisenä painopistealueena ovat silakka, kilohaili ja särkikalat. Tavoitteena on siirtää tai kehittää Suomen olosuhteisiin soveltuvaa teknologiaa ja toimintatapoja kalasaaliiden täysimääräiseksi hyödyntämiseksi (elintarvikkeiden ohella mm. lisäravintoaineet ja lääkkeenkaltaiset yhdisteet).

Innovaatio-ohjelman viralliset esittelysivut löytyvät Meri- ja kalatalous -sivustolta, missä on esitelty myös muut alan innovaatio-ohjelmat. Näille sivuille on kuitenkin koottu käytännönläheistä tietoa Blue Products -osaprojektien ajankohtaisista tapahtumista, projektikuulumisia ja myös vinkkejä muihin alan ajankohtaisiin teemoihin.

Kotimaisesta kalasta saatavan arvon lisääminen ja uudet lisäarvotuotteet

Kotimainen kalansaalis hyödynnetään nykyisin pääasiassa rehuna tai valmiina fileenä. Maailmalla on kuitenkin esimerkkejä siitä, kuinka kalasta on toimijoiden verkostoitumisen ja yhteistyön myötä onnistuttu hyödyntämään lihan lisäksi myös muut kalan osat – kuten nahka, ruodot ja suomut – pitkälle jalostutettuina tuotteina.

Ohjelmaan kuuluu neljä työpakettia:
 1. Raaka-aineen saatavuus ja laatu
  • Vähäarvoisen kalan ja silakan saaliin, kalastuksen ja jalostuksen sivuvirtojen saatavuus, laatu ja logististen mahdollisuuksien kartoittaminen
 2. Raaka-aineen fraktiointi
  • Laadukkaiden ja elintarvikekelpoisten öljy- ja proteiinijakeiden erotus energia- ja kustannustehokkaasti huomioiden raaka-aineiden saatavuus ja logistiset haasteet
 3. Proteiini- ja öljyjakeen elintarvikesovellukset
  • Nopeasti ja kannattavasti kaupallistettavissa olevat jalostetun kalamassan ja TP2:ssa tehtyjen jakeiden elintarvikesovellukset ja tuotantoteknologia
 4. Korkean lisäarvon tuotteet
  • Merkittävän lisäarvon luominen raaka-aineille erikoistuotesovellusten kautta

  Aikataulu ja rahoitus:

  2017-2019, Budjetti: 1 milj. €
        II vaihe 31.12.2022 saakka
        2020-2022
        budjetti yht. 2,5 milj €
        
        Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskus (ELY-keskus);
        EU:n rahoitus: Euroopan meri ja kalastus rahasto (EMKR)

_______________________ 

Tietosuojailmoitus


Food Bait- hankkeen sidosryhmäluettelo, jota käytetään myös tiedotteiden postittamiseen.
 • Käsittelyn tarkoitus
 • Käsittelyperuste
 • Yhteyshenkilö
 • Henkilötietoryhmät, ja
  • Tietojen alkuperä
  • Säilytysaika
  • Mahdolliset vastaanottajat
  • Mahdolliset siirrot kolmansiin maihin
  • Julkisuus tai salassapito
 • Pääsyoikeus, oikaisuoikeus, poistamisoikeus, rajoittamisoikeus, vastustamisoikeus
 • Valitusoikeus valvontaviranomaiselle
 • TY tietosuojavastaava: dpo@utu.fi
 • Henkilötietojen suojaamisen periaatteet
Tietojen käsittelyn tarkoitus
Sidosryhmät tutkimuksessa ja yhteiskunnallisessa vuorovaikutuksessa sekä näihin kiinteästi liittyvissä toiminnoissa Food Bait –projektin toimintaan liittyen.

Blue Products –projektin Turun yliopiston osatoteutuksen tiedot löytyvät sivuilta kalainnovaatiot.blogspot.fi
Vastaava tutkimusjohtaja Anu Hopia, anu.hopia(a)utu.fi, projektitutkija Katja Marttunen, katja.marttunen(a)utu.fi.

Käsittelyperusteena on tietosuoja-asetuksen 6.1 Art e) alakohdan mukainen yleistä etua koskevan tehtävän (YoL 2§) suorittaminen. 

Sidosryhmäluettelot sisältävät henkilöitä, joiden asema tai tehtävä (sekä niiden hoito julkisyhteisössä, elinkeinoelämässä, järjestötoiminnassa tai muussa vastaavassa toiminnassa) on sellaista, että heitä halutaan käyttää asiantuntijoina, kumppaneina, vierailevina luennoitsijoina, tutkimuskohteina, tai muussa vastaavassa roolissa yliopiston toiminnassa. Luetteloiduilla henkilöillä on oikeus poistattaa omat tietonsa luetteloista halutessaan, sekä muut rekisteröidylle kuuluvat oikeudet.

Sidosryhmäluetteloa voidaan käyttää myös yliopiston tai sen osan toiminnasta tiedottamiseen sekä muuhun sidosryhmäviestintään 6.1 Art f)-kohdassa kuvatun oikeutetun edun perusteella. Luettelossa olevalle on, mikäli mahdollista, syytä tarjota erikseen mahdollisuus valita, haluaako hän rajata hänelle tulevia yhteydenottoja aihepiirin mukaisesti. 

Erilaisten julkaisujen ja uutiskirjeiden lähettäminen voi perustua myös sopimukseen (6.1 Art b)), kuten tilaus, taikka aikaisemman asiakkuuden mukaiseen oikeutettuun etuun (6.1Art f)) (osallistuminen tapahtumaan tai muu asiakkuustyyppinen yhteys). Tällöin rekisteröidylle tarjotaan aina mahdollisuus halutessaan poistua yhteysluettelosta. 

Mikäli edellä kuvattua yliopiston perustehtäviin liittyvää sidosryhmäluetteloa käytetään suoramarkkinoinniksi tulkittavaan toimintaan, kyse on silloin markkinointiviestinnästä. Markkinointiviestintää harjoitetaan oikeutetun edun perusteella (6.1 Art f)), lisäksi on noudatettava laissa sähköisistä palveluista annettuja määräyksiä sähköisestä suoramarkkinoinnista (https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140917#L24). Laissa säädetään esimerkiksi ennakkosuostumuksen pyytämisestä luonnolliselle henkilölle lähetettävässä suoramarkkinoinnissa, sekä yhteisön oikeudesta kieltää sille kohdistettu suoramarkkinointi.


Käsiteltävät henkilötiedot: sähköpostiosoite, nimi ja yritystieto.
Henkilötietoja säilytetään listan olemassaolon ajan toistaiseksi. Listalta poistuvan henkilön tiedot poistetaan pyynnöstä välittömästi ja ne poistuvat varmuuskopioilta yliopiston normaalin varmuuskopiokierron mukaisesti.
Lähetyslokia virhetilanteiden selvittämiseksi säilytetään palvelimen normaalin lokikierron mukaisen vaihtelevan ajan, yleensä noin kolme kuukautta.


Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on tässä palvelussa seuraavat oikeudet:
Järjestelyt
Henkilötietoja ei siirretä ETA-alueen ulkopuolelle. Henkilötietoja ei luovuteta yliopiston ulkopuoliselle taholle. Yliopisto käyttää alihankkijoita oman palvelunsa toteuttamisessa. Lähetettävät viestit voivat kulkea maailmanlaajuisesti; tähän yliopisto ei voi itse vaikuttaa.


Yhteysosoitteet
Turun yliopiston tietosuojavastaavan yhteysosoite on dpo(a)utu.fi.
Kaikissa tähän rekisteriin liittyvissä asioissa ensisijainen yhteydenotto-osoite on katja.marttunen(a)utu.fi. Yliopiston yleinen yhteydenotto-osoite rekisteröidyn oikeuksien toteuttamiseksi on kirjaamo(a)utu.fi, joka tarvittaessa välittää yhteydenotot edelleen.